Hatim Duası Arapçası ve Türkçe Meali

Merhabalar arkadaşlar bu yazımda sizlere Kuran-ı Kerim’i hatmettikten sonra edilen hatim duasının Arapça yazılışını,Arapça okunuşunu ve Türkçe mealini paylaşacağım.Umarım faydalı olur.Herkese iyi ilimler dilerim.

Hatim Duası Arapça Yazılışı;

hatim duası arapça yazılışı

Hatim Duası Arapça Okunuşu;

El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.Vel-‘âkibetü lil-müttekîn.Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn.Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihî ecme’în.Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm.Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm.Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur’ânil-‘azîm.Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘âlemîn.Va’fü ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm.Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur’ân.Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur’ân.Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur’ân.Ve elbisnâ bi hil’atil-Kur’ân.Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur’ân.Ve ‘âfinâ min külli belâid-dünyâ ve ‘azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur’ân.Verham cemî’a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.Allâhümec’alil-Kur’âne lenâ fid-dünyâ karînâ.Ve fil-kabri mûnisâ.Ve fil-kıyâmeti şefî’ân ve ‘ales-sırâti nûrâ.Ve ilel-cenneti rafîkâ.Ve minennâri sitran ve hicâbâ.Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur’ân.Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur’ân.Verfa’ deracâtina bi fadîletil-Kur’ân.Ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur’ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.Allâhümme tahhir kulûbenâ.Vestur ‘uyûbenâ.Veşfi merdânâ.Vekdi duyûnenâ.Ve beyyid vücûhenâ.Verfa’ deracâtina.Verham âbâenâ.Veğfir ümmehâtinâ.Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.Ve şeddid şemle a’dâina.Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî’l-âfâti ve’l-emrâdi ve’l-belâyâ.Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ ‘alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur’ânil-‘azîm.Allâhümme belliğ sevâbe mâ kara’nâhü.Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyidinâ Muhammedin sallâllahü te’âlâ ‘aleyhi ve selem.Ve ilâ ervâhi cemî’ı ihvânihî minel-enbiyâi vel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû ‘aleyhim ecma’în.Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ’ıhî ve cemîı’ zürriyyâtihî rıdvânullâhi te’âlâ ‘aleyhim ecma’în.Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun ‘aleynâ ve li cemî’ıl-mü’minîne vel mü’minâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti.Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-d’avâti! İstecib du’âenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn.Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

Hatim Duası Türkçe Meali;

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a, (iyi) sonuç müttekilere mahsustur. Zalimlerden başkasına husumet yoktur, Salat-ü selam, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’ın, alinin ve ashabının üzerine olsun. Ey Yüce Rabbimiz! (Okunan şu hatmi) bizden kabul buyur. Şüphesiz hakkıyla İşiten, layıkıyla bilen sensin. Ey Mevlamız! Tevbemizi kabul eyle, Çünkü tevbeleri en çok kabul eden ve hakkıyla esirgeyen sensin, ya Rabbi! Bize hidayet eyle, hakka ve doğru yola ulaşmaya muvaffak eyle. Kur’an-ı Kerim’in bereketi ve Peygamber (-i ahır zaman) hürmetine (duamızı kabul eyle)! Ey Kerim ve Rahim olan (Rabbimiz)! Günahlarımızı fazlın ve kereminle bağışlayan Allahımız! Bizi Kur’an-ın zineti ile süsle. Kur’an’ın kerametini ikram eyle. Kur’an’ın şerefiyle yücelt, bize Kur’an-ın hil’atini giydir. Bizi Kur’an’ın şefaati ile cennetle şereflendir. Dünyanın her belasından ve ahiret azablarından Kur’an-ı Kerim hürmetine bize afiyet ihsan eyle. Ey esirgeyen ve merhamet eden (Rabbimiz)! Muhammed ümmetinin hepsini rahmetine eriştir. Ey Allah’ım! Kur’an’ı bize dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamet gününde şefaatçi ve sırat üzerinde bir nur kıl. Cennete ulaşıncaya kadar refikimiz; ateşten perde, hayırların tamamına delil ve önder kıl. Ey Kerim olan (Halikımız)! Fazlınla (duamızı kabul buyur). Ey Yüce Allah’ım! Bizi Kur’an-ın önderliği ile hidayete ulaştır, ateşlerden koru, Kur’an-ın fazileti ile, derecelerimizi yücelt, Kur’an-ın okunması sebebiyle, kusurlarımızı örtüver. Ey Yüce Allahım! Duamızı kabul buyur! Ya Allah! Kalblerimizi pak eyle, ayıplarımızı setreyle, hastalarımıza şifa ver, borçlarımıza ödeme (kolaylığı) ihsan eyle. Yüzlerimizi ak eyle, derecelerimizi yücelt, atalarımıza rahmet, analarımıza mağfiret eyle. Dinimizi ve dünyamızı ıslah eyle. Düşmanlarımızın toparlanmasına perişanlık ver. Ehlimizi, mallarımızı, şehirlerimizi afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı (doğru yolda) sabit kıl ve inkarcı topluluklara karşı bize yardım eyle. Kur’an’ı ‘Azim’in hurmetine dileklerimizi kabul eyle). Ya İlahi! Okuduğumuz hatmin sevabını ve nurunu evvela, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sallellah-ü aleyh-i ve sellem)’nın ruhuna, bütün enbiyanın ruhlarına eriştiriver. Allah’ın rahmeti, selamı ve rızası onların tamamı üzerine ve bu zatların hanedanı, çocukları, hanımları, ashabı ve onlara tabi olanların ruhları ile onların zürriyetlerinin hepsi üzerine olsun. Bir de babalarımızın, analarımızın, erkek ve kız kardeşlerimizin, evladımızın, akrabamızın, sevdiklerimizin, sadık dostlarımızın, hocalarımızın ve üstadlarımızın hocalarının, meşayihlerimizin, üzerimizde hakları bulunan kimselerin, erkek ve kadın mü’minlerden hayatta olan ve vefat etmiş bulunan kimselerin ruhlarına rahmet ve selamet ihsan eyle! Ya Rabbi! Bizler dahi merhumların halleriyle hallendiğimiz vakitte, bizlere selamet-i iman nasibi müyesser eyle. Nefeslerimiz tükenip vadelerimiz geldiği zaman, ol kelime-i münciye-i mübareke ki buyurun, “Eşhedü El-La İlahe İllellah Ve Eşhedü Enne Muhammeden Abdühu Ve Rasulüh”diyerek çene kapamak nasip eyle. İki cihanımızı da mamur eyle. Her türlü musibetten bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi! Günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı mağfiret eyle. Hatalarımızı mahfeyle. Ayıplarımızı setreyle. Aşkını muhabbetini feyzini, bereketini, rahmetini hikmetini, sevgini ve korkunu gönlümüze kalbimize sen yağdır ya Rabbi! Ya Rabbi! Bizler sana nasıl dua edeceğimiz bilemiyoruz, Ya Rabbi! Bizler seni asla meth-ü sena edemiyoruz. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Hazret-i Peygamberimiz sallellah-ü aleyh-i ve sellem sana nasıl dua ettiyse öyle dua ediyoruz, kabul eyle ya Rabbi! Tembellikten, acizlikten, korkaklıktan, ihtiyarlığın düşkünlüğünden, fakirlikten, cimrilikten, borçlu düşmekten, gururdan, kibirden, riyadan, nemimeden (laf taşımaktan), hasetten, iftiradan, iftiraya düşmekten, kötü ahlaktan, ağlamayan-ürpermeyen kalpten, gözden, gönülden, büyük küçük bütün günahlardan, gizli aşikar bilip bilemediğimiz bütün şirklerden, gecenin karanlığından, fayda vermeyen ilimden ve aklımıza gelmeyen bütün çirkin işlerden sana sığınıyoruz. Nefsimizi ve neslimizi sen muhafaza buyur ya Rabbi! Ya Rabbi! Dünyanın her bir köşesinde özellikle, İslam ülkeleründe ve Türkiyemizde acı ve açlık çeken müslümanlara sen imdad eyle. Devletimizi vatanımızı sen koru. Beşeriyyeti iman nuru ile münevver eyle ya Rabbi! Ey hacetleri eda, duaları kabul eden ve esirgeyenlerin en merhametlisi bulunan (Rabbimiz)! Bizim dileklerimizi de kabul buyur. Selam peygamberler üzerine; Hamd, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ın üzerine olsun!

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir