Kur’an-ı Kerim’deki Tüm Surelerin İsimleri ve Anlamları

Herkese merhabalar bu yazımızda Kur’an-ı Kerim’deki tüm surelerin isimlerini ve anlamlarını inceleyeceğiz.Umarız faydalı olur.Herkese iyi ilimler dileriz.

Kur’an-ı Kerim’de toplam 114 sure bulunmaktadır.Kur’andaki sırasına göre aşağıda surelerin isimlerini ve karşılarında ise anlamlarını paylaşacağız.

1) Fatiha Suresi= Bir şeyin başlangıcı anlamına gelmektedir.Fatiha suresi 7 ayettir.

2) Bakara Suresi= “Sığır,inek” anlamına gelmektedir.Adını 67 ila 71. ayetler arasındaki Yahudilere kesilmesi emredilen sığırdan alır. Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi olup 286 ayetten oluşmaktadır.Son sayfasında Amenerrasulü bulunmaktadır.Rasulullah (S.A.V.) Bakara suresi için “Kur’an-ın Çadırı” demiştir.

3) Ali-İmran Suresi=İmran’ın ailesi” anlamına gelmektedir. 34. ve 37. ayetler arasında adı geçen İmran, Hz. Meryem’in babasıdır. Ali-İmran suresi 200 ayetten oluşmaktadır.

4) Nisa Suresi= “Kadınlar” anlamına gelmektedir. Toplam 176 ayetten oluşmaktadır.

5) Maide Suresi= “Sofra” anlamına gelmektedir. Adını 112-114. ayetlerde geçen Hz. İsa’nın havarilerinin gökten indirilmesini istediği sofradan almaktadır. 120 ayetten oluşmaktadır.

6) En’am Suresi= Koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir anlamı bulunmaktadır. Sure 165 ayetten oluşuyor.

7) A’raf Suresi=Cennet ve cehennem arasında yer alan yüksek yer” anlamına gelmektedir. Adını 46. ve 48. ayetlerde geçen A’raf kelimelerinden alır. Sure 206 ayetten oluşmaktadır.

8) Enfal Suresi=Ganimetler” anlamına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. Sure 75 ayetten oluşmaktadır.

9) Tevbe Suresi= 104. ayet tevbe ile ilgili olduğundan bu sureye tevbe adı verilmiştir. Tevbe, yapılan hatalardan ve günahlardan vazgeçip onu bir daha yapmamaya karar vermek anlamına gelir. Surenin bir diğer adı da “berae” ‘dir. Bu da ilişkileri kesme (ultimatom) anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bismillahirrahmanirrahim ile başlamayan tek sure Tevbe suresidir. 129 ayetten oluşmaktadır.

10) Yunus Suresi= 98. ayette Hz.Yunus’un (a.s.) kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır. 109 ayetten oluşmaktadır.

11) Hud Suresi= 50. ve 60. ayetler arasında Hz.Hud (a.s.) dan bahsedildiği için sureye bu ad verilmiştir. 123 ayetten oluşmaktadır.

12) Yusuf Suresi= Surenin tamamında Hz.Yusuf (a.s.)’ın olaylarından bahsettiği için sureye bu isim verilmiştir. 111 ayetten oluşmaktadır.

13) Ra’d Suresi=Gök gürültüsü” anlamına gelmektedir. Adını 13. ayetten almaktadır.Sure toplamda 43 ayetten oluşmaktadır..

14) İbrahim Suresi= 35. ve 41. ayetler arasında Hz.İbrahim (a.s)’ın duası geçtiğinden dolayı sureye bu isim verilmiştir. 52 ayetten oluşmaktadır.

15) Hicr suresi= Hicr, Semud kavminin yaşadığı yerin adıdır.Bu kavme Hz. Salih (a.s.) peygamber olarak gönderilmiştir. 80. ve 84. ayetler arasında Hicr denilen yerde yaşayan insanlardan bahsedildiği için sureye bu ad verilmiştir. Sure toplamda 99 ayetten oluşmaktadır.

16) Nahl Suresi= Nahl “Balarısı” anlamına gelmektedir. Surenin 68. ayetinde bal arısından bahsedildiği için bu ad verilmiştir. 128 ayetten oluşmaktadır.

17) İsra Suresi=Gece yürüyüşü” anlamına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 111 ayetten oluşmaktadır.

18) Kehf Suresi=Mağara” anlamına gelmektedir. 9. ve 25. ayetler arasında “Ashabı Kehf” yani mağara arkadaşlarından bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. 110 ayetten oluşmaktadır.

19) Meryem Suresi= Surenin çoğunda Hz.Meryem’den bahsedildiği için bu adı almıştır. 98 ayetten oluşmaktadır.

20) Ta-Ha Suresi= Surenin ilk ayetinde bulunan ta ve ha harflerinden dolayı bu adı almıştır. 135 ayetten oluşmaktadır.

21) Enbiya Suresi= “Peygamberler” anlamına gelmektedir. 112 ayetten oluşmaktadır.

22) Hacc Suresi= Hac ibadetinden bahsettiği 27. ayetinden dolayı bu adı almıştır. Sure 78 ayetten oluşmaktadır.

23) Mü’minun Suresi= “İman edenler(mü’minler)” anlamına gelmektedir. Sure ismini ilk ayetten almaktadır. 118 ayetten oluşuyor.

24) Nur Suresi=Aydınlatan şey, ışık” anlamlarına gelmektedir. 35. ayetinde geçen nur ibaresinden dolayı sure Nur adını almaktadır. 64 ayetten oluşmaktadır.

25) Furkan Suresi=Hakkı batıldan ayırt eden” anlamına gelmektedir. Adını ilk ayetten almaktadır. Furkan aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in adlarından biridir. 77 ayetten oluşmaktadır.

26) Şuara Suresi=Şairler” anlamına gelmektedir. 224. ayetinde şairlerden bahsettiği için bu adı almıştır. 227 ayetten oluşmaktadır.

27) Neml Suresi=Karınca” anlamına gelmektedir. 18. ayette geçen karınca kelimesinden dolayı bu adı almıştır. Bu surenin başında ve 30. ayetinde besmele bulunmaktadır. 2 besmeleli tek sure Neml suresidir. 93 ayetten oluşmaktadır.

28) Kassas Suresi=Olaylar, hikayeler” anlamına gelmektedir. 25. ayetten ismini almıştır. 88 ayetten oluşmaktadır.

29) Ankebut Suresi=Örümcek” anlamına gelmektedir. 41. ayetten ismini almıştır. 69 ayetten oluşmaktadır.

30) Rum Suresi= Rum (Bizanslılar)’dan bahseden 2. ayetten dolayı bu adı almıştır. 60 ayetten oluşmaktadır.

31) Lokman Suresi= Hz.Lokman’dan bahsedildiği için bu adı almıştır. 34 ayetten oluşmaktadır.

32) Secde Suresi= Secde etmek “başı eğmek veya alnı yere koymak” anlamına gelir. Adını 15. ayetten alır.30 ayetten oluşmaktadır.

33) Ahzab Suresi= “Hizipler, topluluklar” anlamlarına gelmektedir. Hendek savaşının diğer adı Ahzab savaşıdır. Bu surede çoğunlukla Hendek savaşından bahsedildiği için bu adı almıştır. 37. ayette ismi geçen “Zeyd Bin Harise” Kur’an’da adı geçen tek sahabedir. 73 ayetten oluşmaktadır.

34) Sebe Suresi= Yemende bir yer ismidir. Surenin 15. ayetinde Sebe halkından bahsedildiği için bu adı almıştır. 54 ayetten oluşmaktadır.

35) Fatır Suresi= “Yaratıcı” anlamına gelmektedir. Adını ilk ayetten alır. 45 ayetten oluşmaktadır.

36) Yasin Suresi= İlk ayetten ismini almaktadır. Ama anlam olarak kesin bilinmemekle birlikte “ey insan” anlamına geldiğini söyleyenler olmuştur. 83 ayetten oluşmaktadır. Yasin suresi Kur-an’ı Kerim’in kalbidir.

37) Saffat Suresi= “Saf tutmuş” manasına gelir. Adını ilk ayetten alır. Müfessirlerin çoğuna göre burada Allah’ın yemin ettiği saf saf olmuş olanlardan kasıt meleklerdir. 182 ayetten oluşmaktadır.

38) Sad Suresi= İlk ayette geçen Sad harfinden ismini almıştır. 88 ayetten oluşmaktadır.

39) Zümer Suresi= Zümre kelimesinin çoğuludur. “Topluluklar” manasına gelmektedir. Adını 71. ve 73. ayetlerden almaktadır. 75 ayetten oluşmaktadır.

40) Mü’min Suresi= İman eden” anlamına gelmektedir.28. ve 45. ayetler arasındaki Firavun ailesinden olup iman eden kişiden bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. 85 ayetten oluşmaktadır.

41) Fussilet Suresi= “Açıklanmıştır” anlamına gelmektedir. Adını 3. ayetten almaktadır. Surenin bir diğer adı da Ha-Mim‘dir. 54 ayetten oluşmaktadır.

42) Şura Suresi=Danışma” anlamına gelmektedir. Adını 38. ayetten almaktadır. 53 ayetten oluşmaktadır.

43) Zuhruf Suresi= “Altın ve mücevher” anlamına gelmektedir. Adını 35. ayetten almıştır. 89 ayetten oluşmaktadır.

44) Duhan Suresi= “Duman” anlamına gelmektedir. Adını 10. ayetten alır. 59 ayetten oluşmaktadır.

45) Casiye Suresi= “Diz üstü çökmek” manasına gelir. Adını 28. ayetten alır. 37 ayetten oluşmaktadır.

46) Ahkaf Suresi=Kum tepeleri” anlamına gelir. Hz. Hud(a.s)’un kavminin yaşadığı bölgenin adıdır aynı zamanda. Adını 21. ayetten almaktadır. 35 ayetten oluşmaktadır.

47) Muhammed Suresi= Adını 2. ayette geçen efendimiz Muhammed (s.a.v)’in adından alır. “Övülmüş” manasına gelmektedir. Surenin diğer adı da Kıtal (adam öldürmek)’ dir. 38 ayetten oluşmaktadır.

48) Fetih Suresi= “Açma, ele geçirme” anlamlarına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 29 ayetten oluşmaktadır.

49) Hucurat Suresi= “Odalar” manasına gelmektedir. Adını 3. ayetten almaktadır. 18 ayetten oluşmaktadır.

50) Kaf Suresi= Kaf harfi ile başladığından bu adı almıştır. 45 ayetten oluşmaktadır.

51) Zariyat Suresi= “Rüzgarlar” manasına gelmektedir. Adını 1. ayetten alır. 60 ayetten oluşmaktadır.

52) Tur Suresi= 1. Ayette geçen ve Hz Musa(a.s) üzerinde iken kendisine vahyin (Tevrat) geldiği dağın adıdır. 49 ayetten oluşmaktadır.

53) Necm Suresi= “Yıldız” manasına gelmektedir. Adını ilk ayetten almaktadır. 62 ayetten oluşmaktadır.

54) Kamer Suresi= “Ay” manasına gelmektedir. Adını ilk ayetten almaktadır. 55 ayetten oluşmaktadır.

55) Rahman Suresi= Allah’ın adlarından biri olan ve çok merhametli anlamına gelen rahman ismi ile başladığından sureye bu ad verilmiştir. Rahman bu dünya da iman etsin veya etmesin tüm kullarına merhamet eden manasında olan Allah’ın sıfatıdır. 78 ayetten oluşmaktadır.

56) Vakıa Suresi= “Olay” anlamına gelmektedir. Adını ilk ayette geçen ve kıyamet olayını anlatan ayetten almaktadır. 96 ayetten oluşmaktadır.

57) Hadid Suresi= “Demir” manasına gelmektedir. Adını 25. ayetten almaktadır. 29 ayetten oluşmaktadır.

58) Mücadele Suresi= “Tartışmak” anlamına gelmektedir. Adını ilk ayetten almaktadır. 22 ayetten oluşmaktadır.

59) Haşr Suresi= “Toplanmak, bir araya gelmek” manasına gelmektedir. Adını 2. ayetten almaktadır. 24 ayetten oluşmaktadır.

60) Mümtehine Suresi= Diğer adı imtihan suresidir. Adını 10. ayetten almaktadır. 13 ayetten oluşmaktadır.

61) Saf Suresi= “Dizi, sıra” anlamlarına gelmektedir. Adını 4. ayetten almaktadır. 14 ayetten oluşmaktadır.

62) Cuma Suresi= Adını 9. Ayetten almaktadır. Cuma gününden bahsettiği için bu adı almıştır. 11 ayetten oluşmaktadır.

63) Münafikun Suresi= Sure münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır. 11 ayetten oluşmaktadır.

64) Teğabun Suresi= “Aldanma” anlamına gelmektedir. Adını 9. ayetten almaktadır. 18 ayetten oluşmaktadır.

65) Talak Suresi= “Boşanma” anlamına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 12 ayetten oluşmaktadır.

66) Tahrim Suresi= “Haram kılma” anlamına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 12 ayetten oluşmaktadır.

67) Mülk Suresi= “Sahip olunan şeyler” anlamına gelmektedir. Tebareke suresi olarak da denilmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 30 ayetten oluşmaktadır.

68) Kalem Suresi= Bildiğimiz kalem anlamına gelmektedir. Nun suresi de denilmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 52 ayetten oluşmaktadır.

69) Hakka Suresi= “Hak ve hakikat” manasına gelmektedir. “Kıyamet” anlamına da gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 52 ayetten oluşmaktadır.

70) Me’aric Suresi= “Yükselme dereceleri” anlamına gelmektedir. Adını 3. ayetten almaktadır. 44 ayetten oluşmaktadır.

71) Nuh Suresi= Hz.Nuh’un mücadelesinden bahsettiği için sure bu ismi almıştır. 28 ayetten oluşmaktadır.

72) Cin Suresi= Cinlerin Kur’an-ı Kerim’i dinleyip müslüman olmalarından bahsettiği için sure bu ismi almıştır. 28 ayetten oluşmaktadır.

73) Müzemmil Suresi= “Örtünüp bürünen” anlamına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 20 ayetten oluşmaktadır.

74) Müdessir Suresi= “Örtüsüne bürünen” anlamına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 56 ayetten oluşmaktadır.

75) Kıyamet Suresi= Kıyamet gününden bahsedildiği için bu adı almıştır. Adını 1. ayetten almaktadır. 40 ayetten oluşmaktadır.

76) İnsan Suresi= Birinci ayette geçen “insan” kelimesinden adını almıştır. 31 ayetten oluşmaktadır.

77) Mürselat Suresi= “Gönderilenler” manasına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 50 ayetten oluşmaktadır.

78) Nebe Suresi= “Haber” manasına gelmektedir. Adını 2. ayetten almaktadır. 40 ayetten oluşmaktadır.

79) Naziat Suresi= “Söküp çıkaranlar” anlamına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 46 ayetten oluşmaktadır.

80) Abese Suresi= “Yüzünü ekşitip, buruşturmak veya surat asmak” anlamlarına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 42 ayetten oluşmaktadır.

81) Tekvir Suresi= “Dürülmek” anlamına gelmektedir. Adını kıyamet alameti olarak 1. ayette geçen “güneş dürüldüğü vakit” ayetinden almaktadır. 29 ayetten oluşmaktadır.

82) İnfitar Suresi= “Yarılmak, çatlamak” anlamındadır. Bu surede de kıyamet vaktinden bahsederken ilk ayette “Gökyüzü yarıldığında” denilmekte ve sure de adını ilk ayetten almaktadır. 19 ayetten oluşmaktadır.

83) Mutaffifin Suresi= “Ölçüde ve tartıda hile yapanlar” manasına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 36 ayetten oluşmaktadır.

84) İnşikak Suresi= “Çatlamak, yarılmak veya ikiye ayrılmak” anlamlarına gelmektedir. Adını birinci ayetten almaktadır. 25 ayetten oluşmaktadır.

85) Buruc Suresi= “Burçlar,kuleler,hisarlar” anlamlarına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 22 ayetten oluşmaktadır.

86) Tarık Suresi= “Geceleyin gelen, şiddetlice vuran” anlamlarına gelmektedir. Ayette geçen anlamı ise 3. ayette açıklanmıştır ve şu şekildedir: “O gece karanlığını delen bir yıldızdır”. 17 ayetten oluşmaktadır.

87) A’la Suresi= “Yüce” manasına gelen Allah’ın adıyla ilk ayeti başladığından bu adı almıştır. 19 ayetten oluşmaktadır.

88) Ğaşiye Suresi= Her tarafı kuşatan salgın” anlamına gelmektedir.Burada kastedilen şey kıyamettir. Adını ilk ayetten almıştır. 26 ayetten oluşmaktadır.

89) Fecr Suresi= “Tan yerinin ağarması, şafak” manalarına gelir. Adını ilk ayetten alır. 30 ayetten oluşmaktadır.

90) Beled Suresi= “Belde, şehir” manalarına gelmektedir. Ayette belde olarak kastedilen yer Mekke‘dir. 20 ayetten oluşmaktadır.

91) Şems Suresi= “Güneş” manasındadır. Adını ilk ayetten alır. 15 ayetten oluşmaktadır.

92) Leyl Suresi= “Gece” anlamına gelmektedir. Adını ilk ayetten alır. 21 ayetten oluşmaktadır.

93) Duha Suresi= “Kuşluk vakti” demektir. Adını ilk ayetten alır.11 ayetten oluşmaktadır.

94) İnşirah Suresi= “Açılmak, genişlemek, sevinmek” manalarına gelir. Adını ilk ayetten alır. 8 ayetten oluşmaktadır.

95) Tin Suresi= “İncir” demektir. Adını ilk ayetten alır. 8 ayetten oluşmaktadır.

96) Alak Suresi= Efendimiz Hz. Muhammed(S.A.V)’e ilk inen suredir ve İKRA’ (oku) emriyle başlamaktadır. Bu yüzden bu surenin bir diğer adı da İKRA suresidir. Alak kelime olarak “kan pıhtısı, aşılanmış yumurta” anlamlarına gelmektedir. 19 ayetten oluşmaktadır.

97) Kadir Suresi= Kur-an’ı Kerim’in yeryüzüne indirilmeye başladığı gece Kadir Gecesidir. Sure kadir gecesinden bahsettiği için bu adı almıştır.5 ayetten oluşmaktadır. İndiği geceye kadir, kıymet bahşeden ve indiği geceyi bin aydan (83 yıl) daha hayırlı yapan kitapta Kur’an-ı Kerimdir.

98) Beyyine Suresi= “Açık delil” manasındadır. Sure adını ilk ayetten alır. 8 ayetten oluşmaktadır.

99) Zilzal Suresi= “Deprem, sarsıntı” manasındadır. Adını ilk ayetten alır. 8 ayetten oluşmaktadır.

100) Adiyat Suresi= “Koşan atlar” demektir. Adını ilk ayetten alır. 11 ayetten oluşmaktadır.

101) Kari’a Suresi= “Kapı çalan” demektir. Adını 1. ve 3. ayetleri arasında almaktadır. 11 ayetten oluşmaktadır.

102) Tekasür Suresi= “Çokluk yarışı, çokluk kuruntusu” anlamlarına gelmektedir. Adını ilk ayetten almaktadır. 8 ayetten oluşmaktadır.

103) Asr Suresi= “Yüzyıl, ikindi vakti veya meyvenin suyunu çıkarmak” gibi anlamlara gelmektedir. Adını birinci ayetten alır. 3 ayetten oluşmaktadır.

104) Hümeze suresi= Arkasından çekiştirmek, alay etmek” anlamlarına gelmektedir. Adını ilk ayetten alır. 9 ayetten oluşmaktadır.

105) Fil suresi= Vücut bakımından en büyük hayvan olan “Fil” manasına gelir. Adını ilk ayetten alır. Efendimiz (S.A.V.)’in doğduğu yıl meydana gelen fil vakasını anlatır.Sure 5 ayetten oluşmaktadır.

106) Kureyş suresi= Adını ilk ayette geçen Kureyş’ten alır. Peygamberimiz (S.A.V.)’in de mensubu bulunduğu kabilenin adı Kureyş’tir. 4 ayetten oluşmaktadır.

107) Ma’un suresi= Adını son ayetten almaktadır. “Birine kullanması için verilen yardım veya zekat” manalarına gelir.7 ayetten oluşmaktadır.

108) Kevser suresi= “Çok nimet” manasına gelir. Kevser cennette bir havuzun da adıdır. Ama ayette geçen şekli, surenin bütünü ve nüzul zamanı göz önüne alındığında burada kastedilen Kevser’in Hz.Fatıma olması kuvvetle muhtemeldir. Kevser aynı zamanda Hz. Fatıma’nın lakabıdır. 3 ayetten oluşmaktadır ve Kur-an’ı Kerim’in en kısa suresidir.

109) Kafirun suresi= “Kafirler” anlamına gelmektedir. Adını ilk ayetten almaktadır. 6 ayetten oluşmaktadır.

110) Nasr suresi= “Yardım” demektir. Adını ilk ayetten alır. 3 ayetten oluşmaktadır.

111) Tebbet suresi= “Kurusun veya yuh olsun” manalarına gelmektedir. Hz. Muhammed(S.A.V.)’in amcası (aynı zamanda İslam düşmanı olan) Ebu Leheb hakkında inmiştir. 5 ayetten oluşmaktadır.

112) İhlas suresi= “Samimi olmak, içtenlik” anlamlarına gelir. 4 ayetten oluşmaktadır.

113) Felak suresi= “Sabah veya yarmak” anlamlarına gelir. Adını ilk ayetten alır.5 ayetten oluşmaktadır.

114) Nas suresi= “İnsanlar” demektir.Adını 1. ve 3. ayetler arasından alır. 6 ayetten oluşmaktadır. Felak ve Nas surelerine birlikte “muavizeteyn” yani “iki koruyucu” denilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan tüm surelerin isimleri ve anlamları bu şekildedir.Yanlış yazmış olduğumuz yerler varsa yorum kısmından bizleri uyarabilirsiniz.Herkese iyi ilimler dileriz…

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir